Caritas

Caritas je humanitarna i socijalna organizacija katoličke crkve. Organizirani je način dobrotvornog djelovanja i služenja crkve ljudima u potrebi i zasniva se na vjeri u Boga, brizi o bliženjem i ljubavi prema bližnjem.

Karitativni rad Katoličke crkve sastavni je dio socijalne dimenzije kršćanske vjere a praktični vid se sastoji u konkretnoj pomoći koju kršćanska zajednica prakticira na različite načine zauzimajući se za potrebe siromašnih, bolesnih, nemoćnih, nezaštićenih…

Još je prva crkva u starom vijeku imala osjećaj odgovornosti za bližnjeg i služenju ljubavi prema bližnjem koje se obavlja u zajednici na organiziran način djelujući stoljećima preko crkvenih tijela nazvanih dijakonija.

Prvi službeni Caritas osnovan je u Njemačkoj, u Freiburgu 1897. godine a neposredni povod je bio sve veća potreba zaštite radnika i njihovih obitelji zbog velikih društvenih promjena u 19. stoljeću. Ubrzo se osnivaju Caritasi po cijelom svijetu.

Caritas Internationalis osnovan je 1951. godine, obuhvata mrežu od preko160 članova regionalnih, nacionalnih i lokalnih Caritasa i djeluje u skoro svakoj državi svijeta.