Uz pomoć Caritasa Njemačke Caritas Srijem je 2018. godine otvorio dnevni centar za osobe sa invaliditetom. Centar je namijenjen odraslim osobama sa invaliditetom i ima za cilj njihovu deinstitucionalizaciju i društvenu inkluziju.

Osobe sa hendikepom su u društvu često diskriminirane, pogrešno shvaćene i marginalizirane. Mnoge od njih su, od strane društva, u potpunosti isključene iz bilo kakvih socijalnih aktivnosti a sposobne su da, u okviru svojih ograničenja, kvalitetno žive, rade, druže se i na različite načine doprinose zajednici.

Svrha karitativnog rada, u tom smislu, i jeste da se, osobama koje se susreću sa takvim problemima, pomogne.

Korisnicima centra je omogućen svakodnevni boravak u centru, druženje a posebno radne terapije koje bi im pomogle da krenu u samostalniji život i rad i kako bi im se omogućilo da što manje zavise od institucija i pomoći drugih.

U tom cilju, u centru rade psiholog i stručni suradnici kojima pomažu volonteri Caritasa.

Centar se nalazi u Sremskoj Mitrovici.