Your Job 2
Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans 2

Projekat Your Job 2 predstavlja drugu fazu implementacije istoimenog projekta koji je realizovan u periodu od aprila 2019. do jula 2022. godine.

Rezultati postignuti u prvoj fazi obezbedili su nastavak podrške donatora za realizaciju usluga karijernog vođenja i savetovanja za mlade u okviru Caritasovih centara, kao i finansijske mere podrške u vidu plaćene stručne prakse, profesionalnih obuka ili bespovratnih sredstava za samozapošljavanje.

Pored Caritasa Srbije, implementacioni partneri u Srbiji su Biskupijski Karitas Zrenjanin, Biskupijski Karitas Srem i Caritas Niš.

Mesta implementacije: Zrenjanin, Šid, Irig, Niš

Opšti cilj projekta: Projekat ima za cilj da doprinese radnoj integraciji mladih iz Jugoistočne Evrope

Specifični cilj 1: Povećati integraciju mladih na tržištu rada putem razvoja profesionalnih veština i stvaranja poslovnih prilika za mlade (s posebnim fokusom na     mlade žene i osobe u osetljivom položaju, kao što su mladi sa invaliditetom)

Specifični cilj 2: Povećati efikasnost sistema tržišta rada podizanjem svesti i razvijanjem održivog dijaloga za bolju integraciju mladih, a posebno mladih u položaju višestruke ranjivosti

Očekivani rezultati

  • 1000 mladih prošlo je profesionalnu orijentaciju i dobilo uslugu karijernog vođenja i savetovanja i svesni su svog potencijala
  • Mladi su prošli obuke i treninge usklađene sa potrebama lokalnih tržišta rada
  • Mladi su stekli prva radna iskustva, praktične veštine i kontakte sa potencijalnim poslodavcima
  • Mladi uključeni u program razvijanja preduzetničkih veština, započeli su sopstveni biznis
  • Uspostavljen je dijalog, kao i saradnja između aktera u javnom, privatnom i civilnom sektoru
  • Realizovane su kampanje javnog zagovaranja u cilju mobilizacije zainteresovanih strana u pravcu bolje integracije mladih na tržištu rada